Profesjonalne Biuro Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • ustalanie wysokości zaliczek, przeznaczanych w skali miesiąca na podatek dochodowy i przygotowanie przelewu,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z tyt. podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
  • sporządzanie bilansów,
  • sporządzanie rachunków zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym,
  • sporządzanie informacji dodatkowej